جستجوی بیـلبوردهـا

بیلبوردها

بیلبوردها

2829

اطلاعات تکميلي

 • شهر اصفهان
 • مسیر پلیس راه اصفهان-تهران
 • آدرس ورودی به اصفهان - قبل از پلیس راه اصفهان - تهران دید از شمال
 • متراژ 48
 • قيمت (ريال) 60000000
 • بروزرسانی 94/03/02

2828

اطلاعات تکميلي

 • شهر اصفهان
 • مسیر پلیس راه اصفهان-تهران
 • آدرس ورودی به اصفهان - قبل از پلیس راه اصفهان - تهران دید از جنوب
 • متراژ 48
 • قيمت (ريال) 99000000
 • بروزرسانی 94/03/02

2831

اطلاعات تکميلي

 • شهر اصفهان
 • مسیر پلیس راه اصفهان-تهران
 • آدرس خروجی از اصفهان - بعد از پلیس راه اصفهان - تهران دید از شمال
 • متراژ 48
 • قيمت (ريال) 99000000
 • بروزرسانی 94/03/02

2830

اطلاعات تکميلي

 • شهر اصفهان
 • مسیر پلیس راه اصفهان-تهران
 • آدرس خروجی از اصفهان - بعد از پلیس راه اصفهان - تهران دید از جنوب
 • متراژ 48
 • قيمت (ريال) 99000000
 • بروزرسانی 94/03/02

8712

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس مرزن آباد - چالوس روی پل ورودی آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8714

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس کیلومتر 3 آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8713

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس کیلومتر 2 آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8715

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس کیلومتر 5 آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8716

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس بعد از مرزن آباد بعد از اولین پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8717

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس یک کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8718

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 2 کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8719

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 4 کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8732

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 500 متر بعد از تونل دوم آزاد راه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8736

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر قبل از تونل آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8739

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر بعد از عوارضی
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8735

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس 500 متر بعد از پل عابر پیاده
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8741

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس 3.5 کیلومتر بعد از عوارضی
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8742

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس بعد از تونل جاده قدیم روبروی پارکینگ
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8743

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر بعد از پارکینگ برگشت
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8744

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر بعد از تونل جاده قدیم
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000
صفحه1 از213