جستجوی بیـلبوردهـا

بیلبوردها

بیلبوردها

8712

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس مرزن آباد - چالوس روی پل ورودی آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8714

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس کیلومتر 3 آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8713

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس کیلومتر 2 آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8715

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس کیلومتر 5 آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8716

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس بعد از مرزن آباد بعد از اولین پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8717

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس یک کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8718

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 2 کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8719

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 4 کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8732

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 500 متر بعد از تونل دوم آزاد راه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8736

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر قبل از تونل آزادراه
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8739

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر بعد از عوارضی
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8735

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس 500 متر بعد از پل عابر پیاده
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8741

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس 3.5 کیلومتر بعد از عوارضی
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8742

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس بعد از تونل جاده قدیم روبروی پارکینگ
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8743

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر بعد از پارکینگ برگشت
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8744

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر بعد از تونل جاده قدیم
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8746

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس یک کیلومتر قبل از پل زیرگذر دوم ( دو عدد تابلو)
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8722

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس قبل از زیر گذر دوم
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8733

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر چالوس - مرزن آباد
 • آدرس روی پل کمربندی متل قو
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000

8720

اطلاعات تکميلي

 • شهر تهران
 • مسیر تهران - چالوس
 • آدرس 6 کیلومتر بعد از پل زیر گذر
 • متراژ 60
 • قيمت (ريال) 500000000
صفحه1 از91