024.jpg0022.jpg025.jpg

گزارش

آبی آسمانی، از سر تا پایش را پوشانده، روی زمینه پیراهنش گیپورهای گرم کار شده و سادگی چین دامنش، باعث شده همه چیز با هم هماهنگی داشته باشد. دختر دیگری…
«جمعیت دانشجویی مردمی امام علی(ع)» با نزدیک شدن مراسم عبادی حج، از حجاج می‌خواهند که به جای خرید سوغاتی در طرح خیریه‌ای برای کمک به زنان سرپرست خانوار کمک کنند.…